دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:43:04 PM 1400 / 07 / 01
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
خانم سمانه مهربان نواز کهن دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

--1400 / 06 / 30  -8:33 تعداد مشاهدات :27

آقای علی حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی HSE

--1400 / 06 / 30  -8:30 تعداد مشاهدات :24


--1400 / 06 / 20  -11:7 تعداد مشاهدات :95


--1400 / 06 / 20  -8:51 تعداد مشاهدات :124


--1400 / 06 / 16  -9:24 تعداد مشاهدات :117


--1400 / 06 / 14  -11:1 تعداد مشاهدات :124

چهارشنبه 10 شهریور ماه 1400

--1400 / 06 / 13  -10:40 تعداد مشاهدات :164


--1400 / 06 / 09  -10:11 تعداد مشاهدات :135


--1400 / 06 / 03  -11:12 تعداد مشاهدات :695


--1400 / 06 / 03  -10:13 تعداد مشاهدات :530


--1400 / 06 / 01  -9:2 تعداد مشاهدات :512


--1400 / 06 / 01  -8:36 تعداد مشاهدات :513

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: