دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:32:46 PM 1401 / 09 / 07
 
   
     
 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1401 / 09 / 07  -9:36 تعداد مشاهدات :8


--1401 / 09 / 06  -8:47 تعداد مشاهدات :22


--1401 / 09 / 05  -12:49 تعداد مشاهدات :30

ارائه دهنده: مینا رحمانی

--1401 / 08 / 28  -10:35 تعداد مشاهدات :61


--1401 / 08 / 28  -9:56 تعداد مشاهدات :48

جدول زمانبندی سامانه میهمانی و انتقالی دانشجویان علوم پزشکی ر نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

--1401 / 08 / 25  -8:54 تعداد مشاهدات :28

ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده بهداشت

--1401 / 08 / 21  -10:12 تعداد مشاهدات :50


--1401 / 08 / 15  -9:29 تعداد مشاهدات :101


--1401 / 08 / 11  -10:35 تعداد مشاهدات :118

ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی مهر 99 و 98

--1401 / 08 / 10  -8:0 تعداد مشاهدات :118

ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده بهداشت

--1401 / 08 / 08  -12:20 تعداد مشاهدات :55

ارائه دهنده:فتح اله اخوان کلوری

--1401 / 08 / 03  -11:51 تعداد مشاهدات :91

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: