دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:33:02 PM 1398 / 06 / 01
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1398 / 05 / 09  -12:38 تعداد مشاهدات :91

آقایان علی حسینی و عبداله محمدی دانشجویان کارشناسی ا رشد HSE

--1398 / 05 / 09  -12:36 تعداد مشاهدات :108

کلیه واحدهای دانشکده بهداشت از تاریخ 98/5/12 لغایت 98/5/25 تعطیل می باشد.

--1398 / 05 / 07  -10:5 تعداد مشاهدات :99


--1398 / 05 / 02  -8:5 تعداد مشاهدات :109

EDO دانشکده بهداشت

--1398 / 04 / 30  -12:32 تعداد مشاهدات :108


--1398 / 04 / 26  -10:31 تعداد مشاهدات :110


--1398 / 04 / 24  -14:28 تعداد مشاهدات :179

با نظارت و مشاوره علمی دکتر روح اله دهقانی قهنویه استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کاشان

--1398 / 04 / 24  -10:52 تعداد مشاهدات :273


--1398 / 04 / 22  -9:28 تعداد مشاهدات :100


--1398 / 04 / 18  -14:22 تعداد مشاهدات :102


--1398 / 04 / 18  -8:9 تعداد مشاهدات :88


--1398 / 04 / 17  -12:7 تعداد مشاهدات :89

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
پژوهش دانشکده

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر