دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:17:12 PM 1398 / 07 / 29
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
ویژه دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت محیط

--1398 / 07 / 24  -13:30 تعداد مشاهدات :104

ورودی مهر1398

--1398 / 07 / 23  -14:16 تعداد مشاهدات :72


--1398 / 07 / 22  -21:40 تعداد مشاهدات :55

ورودی مهر 1398

--1398 / 07 / 16  -14:42 تعداد مشاهدات :161

خانم مرضیه صدف دانشجوی کارشناسی ارشد HSE

--1398 / 07 / 15  -13:18 تعداد مشاهدات :182

ورودی مهر 1398

--1398 / 07 / 09  -13:6 تعداد مشاهدات :320


--1398 / 07 / 08  -8:28 تعداد مشاهدات :238


--1398 / 07 / 07  -14:52 تعداد مشاهدات :196


--1398 / 07 / 06  -11:19 تعداد مشاهدات :280


--1398 / 07 / 03  -9:27 تعداد مشاهدات :188


--1398 / 07 / 03  -9:18 تعداد مشاهدات :180

برگزاری کارگاه تبدیل داده به مقاله

--1398 / 07 / 02  -14:48 تعداد مشاهدات :241

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
پژوهش دانشکده

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر