دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:47:04 AM 1398 / 08 / 21
 

  

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

رشته : بهداشت محیط

کارشناسی ارشد 

ورودی : 88

ترم : هفت

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام  کلاس

نام استاد

نظری

عملی

پایان نامه

1731118

0

6

 

 

 

 

جمع

 

0

6

جمع کل

6

  

 

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

رشته : بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

ورودی : 89

ترم : پنج 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

نام استاد

نظری

عملی

پایان نامه

1731118

0

6

 

 

 

 

جمع

 

0

6

جمع کل

6

  

 

 

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

رشته : بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

ورودی : 90

ترم :سه

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

استاد

نظری

عملی

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

1731113

2

0

چهارشنبه

8-10

زیر

دکتر میرانزاده

سم شناسی محیط

1731114

2

0

یکشنبه

10-12

زیر

دکتر دهقانی

کار آموزی

1731115

0

2

گروه

 

 

 

مدیریت فاضلابهای صنعتی

1731116

2

0

سه شنبه

10-12

زیر

دکتر ربانی

پروژه

1731117

0

2

استادراهنما

 

 

 

جمع

 

6

4

جمع کل

10

 

 

 

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

رشته : بهداشت محیط

کارشناسی ارشد 

ورودی : 91

ترم : یک

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

استاد

نظری

عملی

زبان تخصصی

1731101

3

0

دوشنبه

8-10

زیر

آقای عسگری

روش تحقیق در علوم بهداشتی

1731102

2

0

دوشنبه

10-12

زیر

دکتر دهقانی

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

1731103

0/5

0/5

شنبه

10-12

زیر

دکتر سیاح

مدیریت توسعه منابع آب

1731104

2

0

سه شنبه

8-10

زیر

دکتر ربانی

اقتصاد مهندسی

1731105

2

0

یکشنبه

4-6

زیر

دکتر نوری

کاربرد روشهای دستگاهی آنالیز

1731106

1

1

یکشنبه

8-10

زیر

دکتر مصطفایی

جمع

 

10.5

1.5

جمع کل

12

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر