دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:35:24 AM 1399 / 05 / 22
 

 

برنامه هفتگی - نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

ورودی 88

ترم هفت

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام  کلاس

استاد

نظری

عملی

فاضلاب صنعتی

1724248

2

0

چهارشنبه

8-10

2

دکتر ربانی

بهره برداری و نگهداری آب و فاضلاب

1724232

0

2

جهارشنبه

10-12

2

ربانی اول
میرانزاده دوم

کاربرد موتور تلمبه در آب

1724231

1

0

دوشنبه

10-12

2

دکتر ربانی

آشنایی با مدلسازی در سیستم بهداشت

1724239

2

0

یکشنبه

2-4

آ هیدرو

استاد بابایی

کاربرد بیوتکنولوژی بهداشت

1724241

1

0

دوشنبه

8-10

2

دکتر دهقانی

سیستم  جمع آوری فاضلاب و آبها

1724222

1

1

یکشنبه

10-12

2

دکتر میرانزاده

اپیدمیولوژی محیط

1724246

2

0

یکشنبه

8-10

2

دکتر دهقانی

پروزه

1724243

0

1

 

 

 

 

گندزداهای محیط

1724234

1

0

دوشنبه
نیمه دوم

8-10

2

دکتر مصطفایی

انقلاب اسلامی  گروه 3

1010104

2

0

چهارشنبه

8-10

آمفی

 

جمع

 

12

4

جمع کل

16

 

  

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

 بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

ورودی 89

ترم پنج 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

استاد

نظری

عملی

مدیریت کیفیت آب

1724240

2

0

شنبه

8-10

3

مهندس رضایی

هیدرولیک

1724230

2

0

دوشنبه

10-12

3

دکتر مصطفایی

آلودگی هوا

1724216

2

1

شنبه

10-12

3

مهندس رضایی

فرآیند و عملیات بهداشت محیط

1724217

2

0

یکشنبه

10-12

3

دکتر ربانی

مکانیک خاک

1724212

2

0

دوشنبه

2-4

3

دکتر جمال

اصول مدیریت خدمات

1724237

1

0

 شنبه

2-4

3

استاد صباحی

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

1724233

2

0

یکشنبه

8-10

3

مهندس حنانی

جمعیت و تنظیم خانواده

1010205

2

0

دوشنبه(آ)
یکشنبه(خ)

8-10
2-4

3

محمدیان
کریمیان

تاریخ اسلام  گروه  3

1010105

2

0

یکشنبه

16-18

آمفی

 

جمع

 

17

1

جمع کل

18

 

  

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

 بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

ورودی  90

ترم  سه

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

نام استاد

نظری

عملی

معادلات دیفرانسیل

1724203

3

0

شنبه

8-10
13-14

2

استاد بابایی

بهداشت مواد غذایی

1724229

1

1

یکشنبه

2-4

3

عاصمی
 

هیدرولوژی آبهای سطحی

1724238

2

0

شنبه

10-12

2

دکتر ربانی

اصول ترمودینامیک

1724213

2

0

شنبه

18-20

2

استاد بابایی

رسم فنی و نقشه کشی

1724226

0/5

1.5

یکشنبه

8-10

نقشه

استاد رضایی

زبان عمومی

1724003

3

0


سه شنبه

8-10
10-12

2

خانم مهدوی

اخلاق اسلامی  کد گروه  1 

1010103

2

0

شنبه

14-16

آمفی

 

جمع

 

13.5

2.5

جمع کل

16

 

   

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

رشته : بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

ورودی : 91

ترم : یک

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

 استاد

نظری

عملی

ریاضی یک

1724201

4

0

شنبه
یکشنبه
یکشنبه

14-16
18-20

2

استاد بابایی

فیزیک عمومی

1724205

2

1

یکشنبه

2-4

2

دکتر رفعتی

شیمی عمومی

1724206

2

1

چهارشنبه

10-12

5

خانم ایرانشاهی

نقشه برداری

1724209

1

1

یکشنبه

10-12

1

آقای رضایی

آمار زیستی

1724210

2

0

شنبه

16-18

2

آقای اکبری

زبان پیش دانشگاهی

1010202

2

0

یکشنبه

8-10

لابراتور

آقای حقیقی

اندیشه اسلامی یک  کد گروه  6 

1010101

2

0

سه شنبه

14-16

آمفی

 

جمع

 

15

3

جمع کل

18

آزمایشگاه شیمی روز سه شنبه 10-8 و 12-10  در مکان ( آزمایشگاه بهداشت محیط - استاد مهندس ایرانشاهی

کلاس ریاضی دو واحد آن متعاقبا" اعلام خواهد شد .

 

  

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91 روزانه

بهداشت محیط

کارشناسی نا پیوسته

ورودی : 89

ترم :چهار 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

 استاد

نظری

عملی

پروژه

1723223

0

2

گروه

 

 

 

کاربرد بیو تکنولوژی

1723241

2

0

سه شنبه

8-10

3

دکتر دهقانی 

کار آموزی در عرصه

1723261

0

8

طول هفته

 

 

 

انرژی و محیط زیست

1723240

1

0

دوشنبه

6-8

2

دکتر ربانی

جمع

 

3

10

جمع کل

13

 

   

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91  شبانه

 بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

ورودی  89

ترم  چهار

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

نام استاد

نظری

عملی

پروژه

1323223

0

2

گروه

 

 

 

کار آموزی در عرصه

1323261

0

8

کل هفته

 

 

 

انرژی و محیط زیست

1323240

1

0

دوشنبه

18-20

2

دکتر ربانی

جمع

 

1

10

جمع کل

11

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر