دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:07:05 AM 1399 / 05 / 16
 

ترم بندی رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی ارشد

 

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

1

زبان تخصصی

1731101

 

3

-

3

-

ترم اول

2

روش تحقیق در علوم بهداشتی

1731102

 

2

-

2

-

3

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

1731103

 

5/0

5/0

1

-

4

مدیریت توسعه منابع آب

1731104

 

2

-

2

اصول هیدرولوژی و هیدروژئولوژی

5

اقتصاد مهندسی

1731105

 

2

-

2

-

6

کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها

1731106

 

1

1

2

-

جمع

5/10

5/1

12

 

1

اکولوژی محیط

1731107

 

1

-

1

-

ترم دوم

2

طراحی تصفیه خانه آب

1731108

 

2

-

2

-

3

مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک

1731109

 

2

-

2

-

4

پروژه

1731117

 

-

2

2

-

5

مدیریت مواد زائد جامد

1731111

 

2

-

2

-

6

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

1731112

 

2

-

2

-

جمع

11

-

11

 

 

1

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

1731113

 

2

-

2

تصفیه فاضلاب های صنعتی

ترم سوم

2

سم شناسی محیط

1731114

 

2

-

2

-

3

کارآموزی

1731115

 

-

2

2

-

4

مدیریت فاضلاب های صنعتی

1731116

 

2

-

2

تصفیه فاضلاب های صنعتی

5

کنترل آلودگی هوا

1731110

 

2

-

2

-

جمع

6

4

10

 

1

پایان نامه

1731118

 

-

6

6

کلیه دروس731118های صنعت یبیط زیستر آنالیز آلاینده ها

ترم چهارم

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر