دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:01:02 PM 1399 / 05 / 24
 

 

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

بهداشت عمومی

مقطع : کارشناسی پیوسته

ورودی : 91

ترم : یک

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

نام استاد

نظری

عملی

اندیشه اسلامی یک - گروه  4

1010101

2

0

سه شنبه

10-12

آمفی

 آقای مقیسه

زبان پیش دانشگاهی  گروه 2

1010202

2

0

دوشنبه

2-4

6

 آقای شاه بالا

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

1729414

2

0

چهارشنبه

8-10

3

آقای رمضانی

تشریح و فیزیولوژی

1729403

1.5

0/5

سه شنبه

2-4

4

 دکتر نادریان - طلایی

بیوشیمی

1729402

2

0

یک شنبه

10-12

4

 دکتر بهمنی

خانم خلجی

میکروب شناسی یک - قارچ وانگل

1729415

2

1

سه شنبه
چهارشنبه

8-10
10-12

4 آزمایشگاه انگل

 دکتر راستی

اصول ومبانی جامعه شناسی

1729404

2

0

یک شنبه

8-10

4

دکترمحمدیان

روانشناسی و بهداشت روان

1729417

2

0

دوشنبه

10-12

1

دکتر امیدی

جمع

 

16.5

1.5

جمع کل  

17

  

 

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

بهداشت عمومی

مقطع : کارشناسی پیوسته

ورودی : 90

ترم :  سه

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

نام استاد

نظری

عملی

اخلاق اسلامی گروه یک

1010103

2

0

شنبه

2-4

آمفی

آقای یوسفی 

زبان عمومی

1729003

3

0

دو شنبه


سه شنبه

10-12

2-4

لابراتور زبان


کلاس یک

آقای ارجمند 

بهداشت مواد غذایی

1729446

2

0

یکشنبه

8-10

آمفی

 آقای رشیدی

فارماکولوژی -  نیمه اول

1729412

1

0

دوشنبه

8-10

آمفی

دکتر مصداقی نیا 

برنامه ملی واگیر

1729428

2

0

شنبه

10-12

آمفی

دکتر محمدیان

بهداشت مادر و کودک - نیمه دوم

1729438

2

0

یکشنبه 
دوشنبه

10-12
8-10

کلاس 5

آمفی

خانم کفایی
خانم عباس زاده

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

1729426

2

0

شنبه 

8-10 

  4

دکتر صحت 

آموزش بهداشت و ارتباطات

1729441

2

0

سه شنبه

8-10

5

آقای رمضانی

بهداشت محیط یک ( آب ) نیمه اول

1729431

1

0

یکشنبه

10-12

5

دکترمصطفایی

مصون سازی فعالی و انفعالی نیمه اول

1729413

1

0

سه شنبه

10-12

3

دکتر محمدیان

تکنولوژی آموزشی

1729425

1

1

یکشنبه

2-4

4

دکتر محمدیان

جمع

 

19

1

جمع کل  

20

  

 

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

  رشته : بهداشت عمومی

مقطع : کارشناسی پیوسته

ورودی : 89

ترم :چهار

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

نام استاد

نظری

عملی

آشنایی با منابع اسلامی گروه 3

1010106

2

0

دوشنبه

4-6

آمفی

 آقای زیارتی

تربیت بدنی یک  گروه 9 خواهران

1010203

0

1

سه شنبه

8-10

سالن

خانم لایقی

آمار حیاتی دو

1729406

1

1

یک شنبه

8-10

5

آقای موسوی

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

1729430

2

0

شنبه

6-8

5

آقای گیلاسی

روش تحقیق

1729444

2

1

شنبه

10-12

1

آقای اکبری

بیماریهای شایع کودکان

1729429

2

0

یک شنبه

2-4

5

خانم تقربی

بهداشت دانش آموزان و مدارس

1729420

1.5

0/5

دوشنبه

2-4

4

دکتر محمدیان

مدیریت و نظارت در مراکر بهداشتی

1729424

2

0

شنبه

8-10

1

آقای صباحی

نظامهای سلامتی در ایران وجهان

1729422

2

0

دوشنبه

8-10

1

آقای صباحی

بهداشت باروری

1729439

2

0

سه شنبه

10-12

6

خانم رسولزاده

جمع

 

16.5

3.5

جمع کل

20

 

  

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91   روزانه

             رشته : بهداشت عمومی

مقطع : کارشناسی نا پیوسته

ورودی : 90

ترم : دو

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

نام استاد

نظری

عملی

تاریخ اسلام گروه 3

1010105

2

0

یک شنبه

4-6

آمفی

آقای زجاجی 

اکولوژی انسانی  نیمه اول

1719148

1

0

یک شنبه

10-12

آمفی

مهندس ایرانشاهی

بیوشیمی

1719111

2

0

دوشنبه

2-4

1

 دکتر میرهاشمی

برنامه ملی مبارزه با واگیر

1719117

2

0

سه شنبه

2-4

2

دکتر محمدیان

بهداشت باروری  نیمه دوم

1719172

1

0

دوشنبه

12.30-14

1

خانم عباس زاده

برنامه ملی مبارزه با غیر واگیر

1719170

2

0

پنج شنبه

10-12

4

آقای گیلاسی

تغذیه کاربردی

1719127

1. 5

0/5

سه شنبه

8-10

6

دکتر تقی زاده

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

1719156

2

0

یک شنبه

8-10

1

آقای صباحی

بهداشت محیط یک نیمه دوم

1719150

1

0

یک شنبه

10-12

آمفی

دکتر مصطفایی

بهداشت محیط دو نیمه دوم 

1719171

1

0

چهارشنبه

10-12

4

دکتر میرانزاده

زبان تخصصی

1719137

2

0

پنج شنبه

8-10

1

آقای اطهری زاده 

بهداشت محیط سه نیمه اول

1719152

1

0

چهارشنبه

10-12

4

مهندس حنانی

جمع

 

18.5

0/5

جمع کل

19

 

  

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91   - شبانه

رشته : بهداشت عمومی

مقطع : کارشناسی نا  پیوسته

ورودی : 89

ترم : چهار

نام استاد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

 

نظری

عملی

کار آموزی در عرصه

1319171

0

12

کل هفته

8-14

 

کلیه اساتید

جمع

 

0

12

جمع کل

12

 

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر