دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:07:49 PM 1400 / 11 / 07
 

    شوراهای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

 شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت:

 

 شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

    اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

 

شورای آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               اعضاء شورای آموزشی دانشکده بهداشت :

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت :

 

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: اسفند1399