دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:01:34 PM 1399 / 12 / 11
 

    شوراهای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

 شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت:

 

 شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               اعضاء شورای آموزشی دانشکده بهداشت :

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت :

 

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: اسفند1397

     

   
جشنواره پرتال