دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:42:16 AM 1397 / 02 / 04
 

    شوراهای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

 شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت:

  •  رئیس شورا: دکتر غلامرضا مصطفایی
  •  دبیر شورا: طیبه سادات جدی آرانی
  • عضو شورا از اعضای هیئت‌علمی: دکتر عباس بهرامی
  • عضو شورا از اعضای هیئت‌علمی: دکتر علی فخری نوش آبادی
  • عضو شورا از اعضای هیئت‌علمی: دکتر فاطمه عطوف
  • عضو شورا از کارمندان واحد: زهرا بتولی
  • عضو شورا از کارمندان واحد: طاهره حاج رضایی
  • عضو شورا از کارمندان واحد: زهرا مهدوی راد

 

 شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

    اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

 

شورای آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               اعضاء شورای آموزشی دانشکده بهداشت :

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت :

 

 

تاریخ آخرین ویرایش:مرداد 1396

     

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر