دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:14:24 AM 1401 / 04 / 08
 

    شوراهای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

شورای آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               اعضاء شورای آموزشی دانشکده بهداشت :

 

 شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

    اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت :

 

 شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت:

 

تاریخ آخرین ویرایش: بهمن ماه 1400