دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:56:33 AM 1396 / 01 / 09
 

    شوراهای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

    اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

 

شورای آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               اعضاء شورای آموزشی دانشکده بهداشت :

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت :

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: اسفند 1395

     

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی