دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:04:30 AM 1399 / 05 / 21
 

کمیته های دانشکده بهداشت

هسته پیشرفت تحصیلی دانشجویان

اعضاء کمیته:

  • دکتر عباس بهرامی
  • دکتر فاطمه عطوف
  • مهندس لیلا ایرانشاهی
  • آقای حمزه ارباب
  • خانم مریم روئین تن

کمیته استعدادهای درخشان

      اعضاء کمیته:

        

 

اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده بهداشت

 

 

 

کمیته EDO دانشکده بهداشت

اعضاء کمیته:

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آبان 96

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر