دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:07:58 PM 1400 / 08 / 01
 

کمیته های دانشکده بهداشت

هسته پیشرفت تحصیلی دانشجویان

اعضاء کمیته:

  • دکتر عباس بهرامی
  • دکتر فاطمه عطوف
  • مهندس لیلا ایرانشاهی
  • آقای حمزه ارباب
  • خانم مریم روئین تن

کمیته استعدادهای درخشان

      اعضاء کمیته:

        

 

اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده بهداشت

 

 

 

کمیته EDO دانشکده بهداشت

اعضاء کمیته:

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: اسفندماه 99