دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:34:48 PM 1399 / 05 / 18
 

 

 اسامی دانشجویان ممتاز ( نفراول) دانشکده بهداشت در سالتحصیلی 86/85

نام

نام خانوادگی

رشته

مقطع

دوره

ورودی

مبلغ تشویقی

 

مهری

سیاحت قاسمی

بهداشت خانواده

کاردانی

روزانه

84

000/500ریال

زینب

کریمی

بهداشت خانواده

کاردانی

روزانه

85

000/500ریال

محمدامین

جهاندیده

بهداشت محیط

کاردانی

روزانه

85

000/500ریال

ام البنین

حسن بیگی

بهداشت محیط

کاردانی

روزانه

84

000/500ریال

ریحانه

مبین

بهداشت حرفه ای

کاردانی

روزانه

85

000/500ریال

مینا

نامداری

بهداشت حرفه ای

کاردانی

روزانه

84

000/500ریال

الهه

کریم پور

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

روزانه

85

000/500ریال

فاطمه

بدیعی کاشانی

بهداشت عمومی

کارشناسی

روزانه

85

000/500ریال

نرجس سادات

مدینه

بهداشت محیط

کارشناسی

روزانه

85

000/500ریال

زینب

عسگری کاشانی

بهداشت عمومی

کارشناسی

شبانه

85

000/500ریال

زهرا

نیکبخت آرانی

بهداشت عمومی

کارشناسی

شبانه

84

000/500ریال

الهه

کاظمی نجف آبادی

بهداشت محیط

کارشناسی

شبانه

84

000/500ریال

فائزه

رشیدی پور

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

شبانه

85

000/500 ریال

نفیسه

مقدسی نیا

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

شبانه

85

000/500ریال

معصومه

قاسمی وینچه

بهداشت محیط

کاردانی

شبانه

85

000/500ریال

زهرا

وحید نژاد

بهداشت حرفه ای

کاردانی

شبانه

85

000/500ریال

آرزو

اورک چهار تنگی

بهداشت خانواده

کاردانی

شبانه

85

000/500ریال

سید محمدرضا

خراسانی

مبارزه با بیماریها

کاردانی

شبانه

85

000/500ریال

 
   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر