دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:10:40 AM 1397 / 11 / 29
 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت


تماس با دانشکده بهداشت

 

 • نمابر دانشکده:  55540111 - 031 
 • شماره تماس دانشگاه: 25-55540021 - 031 
 • شماره آموزش دانشکده: 55545155 - 031
 • دفتر سرپرستی : 3642
 • دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی: 3642
 • آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت
 • آدرس پست الکترونیکی: healthf_at_kaums.ac.ir

 

 

 

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار: 
 

 • خانم مهندس حنانی، آقای دکتر مطلبی : 3658
 • آقای دکتر صابری : 3643
 • آقای  دکتر بهرامی: 3642
 • کارشناس گروه (آقای مهندس روحانی) : 3643

 

 

 

گروه آموزشی بهداشت محیط: 
 

 •  آقای دکتر مصطفایی: 3642
 • خانم مهندس ایرانشاهی : 3661
 • آقای دکتر دهقانی - آقای دکتر ربانی: 3648
 • آقای دکتر میرانزاده: 3656
 • کارشناس گروه (آقای مهندس حسین دوست): 3656
   

 

 

گروه آموزشی بهداشت عمومی و آمار حیاتی:
 

 • آقای مهندس موسوی - آقای دکتر اکبری: داخلی 3535
 • آقای دکتر فخری، آقای دکتر کبریایی: داخلی 3649
 • خانم دکتر عطوف: 3661
 • کارشناس گروه بهداشت عمومی (خانم جدی، خانم مهدوی): 3655
 • کترشناس گروه آمار و اپیدمیولوژی (خانم جهان آرای): 3184
   

 

سایر بخش های دانشکده بهداشت

مدیر پژوهشی: 3626

مرکز کامپیوتر: 3625 
مسئول کتابخانه: 3626 
میز امانت کتابخانه: 3582

دبیرخانه: 3642
آموزش: 3645
حسابداری: 3640

کارپردازی: 3641
کارگزینی:3444
آزمایشگاه بهداشت حرفه ای:3663
آزمایشگاه بهداشت محیط: 3624
امور دانشجویی فرهنگی: 3655

 

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: دی 96

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر