دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:01:00 AM 1396 / 11 / 02
 

تقویم دانشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال تحصیلی 96/97

  تقویم دانشگاهی سال تحصیلی97 -96

 

"تقویم آموزشی سال تحصیلی 96/97"

                         نیمسال اول سال تحصیلی 96/97               

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

96/06/18 لغایت 96/06/24

شروع کلاسها

96/06/25

حذف و اضافه

96/07/11لغایت 96/07/12

حذف اضطراری

96/09/13 لغایت 96/09/14

پایان کلاسها

96/10/21

امتحانات

96/10/23  لغایت 96/11/09

تماس با دانشکده بهداشت

نمابر دانشکده:  55540111 - 031 

شماره آموزش دانشکده: 55545155 - 031

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر