دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:23:24 PM 1400 / 11 / 07
 

تقویم دانشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال تحصیلی 1400/1401

  تقویم دانشگاهی نیمسال اول 

  تقویم دانشگاهی نیمسال دوم

تماس با دانشکده بهداشت

نمابر دانشکده:  55589396 - 031 

شماره آموزش دانشکده: 55589397- 031

شماره آموزش دانشکده: 55103645- 031

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت