دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:20:51 AM 1400 / 06 / 31
 

تقویم دانشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال تحصیلی 1400/1401

  تقویم دانشگاهی

 

تماس با دانشکده بهداشت

نمابر دانشکده:  55540111 - 031 

شماره آموزش دانشکده: 55545155 - 031

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت