دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:02:38 PM 1397 / 05 / 29
 


 برنامه کلاسی رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

بهداشت عمومی

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

برنامه گروه معارف اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

برنامه گروه تربیت بدنی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

برنامه کارآموزی رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

       

 

تماس با دانشکده بهداشت

نمابر دانشکده:  55540111 - 031 

شماره آموزش دانشکده: 55545155 - 031

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: بهمن 96

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر