دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:02:55 PM 1397 / 05 / 29
 

روش های انجام خدمات دانشکده بهداشت
 
            

فرایند و شیوه نامه امتحانات

فرایند مشاهده نمره اعتراض توسط دانشجو و شیوه نامه

فرایند کارت ورود به جلسه آزمون و شیوه نامه

فرایند رسیدگی به تخلفات امتحانی و شیوه نامه

فرایند تغییر برنامه امتحانی و شیوه نامه

فرایند تغییر نمره پس از ثبت نهایی در سیستم سماء فقط یک نوبت

فرایند برنامه ریزی امتحانات و شیوه نامه

فرایند اجرای امتحانات و شیوه نامه

فرایند ثبت نمره نهایی در دانشکده و شیوه نامه

 

روش های انجام خدمات کتابخانه

فرآیند عضویت  

 فرایند امانت کتاب
 فرایند آماده سازی کتاب
فرایند سفارش نشریات فارسی
  فرایند خرید مجلات لاتین
فرایند خرید منابع الکترونیکی
فرایند خرید کتاب
فرایند پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
فرایند فهرست نویسی کتاب
فرایند سفارش و خرید CD
 
 
 
روش های انجام خدمات آموزش
 
فرایند ثبت نام دانشجویان دوره روزانه
فرایند ثبت نام دانشجویان دوره شبانه
فرایند درخواست میهمانی
فرایند درخواست انتقالی
فرایند تسویه حساب دانشجویان روزانه
  فرایند تسویه حساب دانشجویان شبانه   

شیوه نامه نقل و انتقال

 

فرایند پایان نامه کارشناسی ارشد

فرایند پایان­ نامه (طرح تحقیقاتی باشد)

فرایند پایان­ نامه (طرح تحقیقاتی نباشد)

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 1396

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر