دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:59:42 AM 1397 / 11 / 29
 

روش های انجام خدمات دانشکده بهداشت
 
            

فرایند و شیوه نامه امتحانات

 

روش های انجام خدمات کتابخانه

 

 
روش های انجام خدمات آموزش 

 

 

کارآموزی در عرصه

 

 

فرایند پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 97

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر