دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:33:48 PM 1399 / 05 / 18
 

 

 

زمان

ارائه دهنده

عنوان مقاله

ردیف

9:30-9:15

مهندس سهیلا توکلی

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت دنیای گرانول

 

1

9:45-9:30

مهندس سمیه امیری

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنایع نساجی شماره3 کاشان

2

10:00-9:45

مهندس هادی موسوی نژاد

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارخانه فرش پاوان

3

       4                             پذیرایی و استراحت                                                                                      10:30-10:00

اعضای هیئت رئیسه دوم: آقای دکترمطلبی، خانم مهندس حنانی و آقای دکتر صابری

زمان

ارائه دهنده

عنوان مقاله

ردیف

10:45-10:30

مهندس پویا صالح پور

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت مهفام جام

5

11:00-10:45

مهندس مرضیه ستاری

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت بوذرجمهر

6

11:15-11:00

مهندس سید محمد محمدی

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنایع توری کاشان

7

11:30 –11:15

مهندس حجت الله مومن

بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارخانه فرش ماهدیس

8

11:45-11:30

کلیپ اختتامیه

9

12:30-11:45

                                                           اختتامیه و اهدای جوایز

10

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر