دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:23:13 PM 1399 / 05 / 18
 


م‍ق‍الات‌ یازدهمین س‍م‍ی‍ن‍ار دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ حرفه ای

 
بررسی میزان استرس شغلی در آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان سال88

          هاجر بیدرام ، زهره بختیاری ، سمیه محمدی

بررسی استرس شغلی در بین پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 88

          زینب مسعود آبادی ، زهرا سادات سعیدی ، نرگس رحیمی

بررسی وضعیت بدنی کارگران کارخانه جهان ترمز به روش OWAS پاییز 88

          شیرین اعتمادی ، مهین غفوری ، مریم نوری ، مرتضی اصلانی

بررسی وضعیت شنوایی و میزان مواجهه با صدا در کارگران صنایع توری کاشان سال 88

          سید جلال مروجی : محمود دخیل پور ، حجت ا...صباحی

بررسی استرس شغلی پرستاران بیمارستانهای شهر کاشان سال 88

          محمد مهدی میر صالحیان ، محمد محسنی ، محمد جواد طاهری

بررسی میزان استرس شغلی در میان کارگران شرکت گرانیت بهسرام سال 88

          مهشید اکرامی ، مینا نامداری ، مرضیه ایزدی

بررسی میزان استرس شغلی کارگران شرکت مهفام جام سال 88

         نیلوفر شکر خدایی ، محبوبه باطنی پور

بررسی میزان استرس در شرکت نساجی کاشان در سال 88

         نرجس مهماندوست ، طیبه حسن پور


 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر