دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:14:59 PM 1399 / 05 / 24
 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 90/91 دانشکده بهداشت (روزانه و شبانه)

برای دریافت فایل برنامه امتحانی کلیک کنید.

 

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت حرفه ای
پیوسته 89

بهداشت محیط
پیوسته 88

بهداشت محیط
 پیوسته 89

بهداشت محیط
پیوسته 90

بهداشت محیط شبانه
نا پیوسته 89

بهداشت عمومی شبانه
ناپیوسته89

بهداشت عمومی
پیوسته 90

1391/4/8

پنج شنبه

صدا و ارتعاش 
10-12

تصفیه آب
10-12

مکانیک سیالات
10-12

ریاضی (2)
10-12

تصفیه آب
10-12

بهداشت مواد غذایی
8-10

اصول تغذیه
8-10

1391/4/10

شنبه

روشنایی در محیط کار
10-12

تصفیه فاضلاب
8-10

بهداشت پرتوها
8-10

**********

مکانیک خاک
8-10

بیماریهای شایع کودکان
8-10

بهداشت حرفه ای
10-12

1391/4/11

یک شنبه

متون اسلامی
10-12

**********

متون اسلامی
10-12

ادبیات فارسی
8-10

مدیریت کیفیت آب
8-10

بیماریهای ارثی
8-10

فارسی
8-10

1391/4/12

دوشنبه

ایمنی در محیط کار2
10-12

سیستم های انتقال و توزیع
8-10

میکروبیولوژی محیط
8-10

**********

شبکه جمع آوری آبهای سطحی 12-10

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری12-10

اصول مدیریت
10-12

1391/4/13

سه شنبه

**********

بهداشت مسکن
8-10

**********

شیمی محیط
8-10

تاریخ اسلام
10-12

تاریخ اسلام
10-12

**********

1391/4/14

چهار شنبه

مبانی نمونه برداری
8-10

فرهنگ وتمدن
10-12

مواد زائد شهری
8-10

**********

فرهنگ وتمدن
10-12

فرهنگ وتمدن
10-12

بیوفیزیک
8-10

1391/4/17

شنبه

مکانیک سیالات
10-12

اقتصاد مهندسی
8-10

**********

اصول اپیدمیولوژی
8-10

انتقال وتوزیع آب
8-10

روش تحقیق
10-12

میکروب شناسی دو
10-12

1391/4/18

یک شنبه

**********

**********

استاتیک ومقاومت مصالح
10-12

**********

**********

**********

**********

1391/4/19

دوشنبه

زبان تخصصی
10-12

مبارزه باناقلین
8-10

**********

معارف  (2)
10-12

مبارزه با ناقلین
8-10

آموزش بهداشت وارتباطات
8-10

معارف دو
10-12

1391/4/20

سه شنبه

**********

**********

زبان تخصصی
10-12

**********

انقلاب اسلامی
10-12

**********

**********

1391/4/21

چهار شنبه

**********

ایمنی وکاربرد سموم
8-10

مدیریت بهداشت محیط
8-10

پاتوبیولوژی
10-12

**********

اصول برنامه ریزی بهداشتی
8-10

آمار حیاتی یک
10-12

1391/4/22

پنج شنبه

**********

قوانین ومقررات محیط
8-10

**********

کامپیوتر وکاربرد آن
8-10

تصفیه فاضلاب شهری
8-10

پاتولوژی جغرافیایی
10-12

اصول و کلیات اپیدمیولوژی
10-12

 

توجه     : امتحان زبان تخصصی رشته بهداشت عمومی ناپیوسته 88 روز سه شنبه مورخ 13/4/91 ساعت 10-8 بر گزار خواهد شد .

 
 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 90/91 دانشکده بهداشت (روزانه-شبانه)

 

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت عمومی
پیوسته 89

بهداشت عمومی
نا پیوسته 90

بهداشت محیط
نا پیوسته 89

بهداشت حرفه ای
نا پیوسته 89

بهداشت حرفه ای
ناپیوسته 90

بهداشت حرفه ای
پیوسته 88

بهداشت حرفه ای
پیوسته90

1391/4/8

پنج شنبه

زبان عمومی
8-10

**********

تصفیه آب
10-12

زبان تخصصی
8-10

صدا وارتعاش
10-12

**********

فیزیک اختصاصی  دو
8-10

1391/4/10

شنبه

بهداشت مواد غذایی
8-10

آمار
8-10

مکانیک خاک
8-10

روشنایی در محیط کار
10-12

تنشهای حرارتی
10-12

تنشهای حرارتی
10-12

شیمی تجزیه
10-12

1391/4/11

یک شنبه

بهداشت محیط یک
10-12

متون اسلامی
10-12

مدیریت کیفیت آب
8-10

مدیریت صنعتی
10-12

متون اسلامی
10-12

برنامه نویسی کامپیوتر
8-10

فارسی
8-10

1391/4/12

دوشنبه

اخلاق
10-12

توانبخشی
8-10

**********

**********

ایمنی در محیط کار3
10-12

بیماریهای شغلی
8-10

**********

1391/4/13

سه شنبه

مصون سازی
8-10

بهداشت حرفه ای
10-12

شبکه جمع آوری فاضلاب
10-12

سم شناسی شغلی دو
8-10

تاریخ اسلام
10-12

**********

کلیات محیط زیست
8-10

1391/4/14

چهار شنبه

آموزش بهداشت وارتباطات
8-10

بهداشت روانی و اعتیاد
8-10

فرهنگ وتمدن
10-12

فرهنگ وتمدن
10-12

**********

فرهنگ وتمدن
10-12

**********

1391/4/17

شنبه

برنامه ملی مبارزه با  بیماریهای واگیر
8-10

بیوفیزیک
8-10

انتقال وتوزیع
8-10

طراحی تهویه  صنعتی
10-12

مکانیک سیالات
10-12

طراحی تهویه صنعتی
10-12

ریاضی عمومی دو
8-10

1391/4/18

یک شنبه

بهداشت مادر وکودک
10-12

********

**********

روانشناسی صنعتی
10-12

**********

روانشناسی صنعتی
10-12

**********

1391/4/19

دوشنبه

**********

معارف 2
10-12

روشهای مبارزه با ناقلین
8-10

نقشه کشی صنعتی
8-10

آمار مقدماتی دو
8-10

نقشه کشی صنعتی
8-10

معارف2
10-12

1391/4/20

سه شنبه

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران
10-12

بهداشت مادر وکودک
10-12

انقلاب اسلامی
10-12

انقلاب اسلامی
10-12

**********

**********

**********

1391/4/21

چهار شنبه

فارماکولوژی
8-10

**********

**********

سیستمهای مدیریت یکپارچه
10-12

تجزیه نمونه های هوا
10-12

سیستمهای مدیریت یکپارچه
10-12

**********

1391/4/22

پنج شنبه

تکنولوژی آموزشی
10-12

اصول اپیدمیولوژی
10-12

تصفیه فاضلاب شهری 10-12

بیماریهای ناشی از کار2
10-12

ارزیابی مدیریت ریسک
8-10

ارزیابی مدیریت ریسک
8-10

سم شناسی شغلی
8-10

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

 

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر