دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:02:53 AM 1396 / 07 / 26
 
انجمن های علمی دانشجویی گروه های آموزشی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
اعضاء کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت
  • آقای مهندس عباس بهرامی (دبیر کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت)
  • آقای دکتر حمیدرضا صابری (عضو کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت)
  • خانم طیبه سادات جدی آرانی ( کارشناس مسئول و عضو کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت)
  • آقای مجید بدری (عضو کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت)
  • خانم حکیمه زمانی بادی (عضو کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت)
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت
 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی