دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:59:15 AM 1397 / 11 / 29
 
انجمن های علمی دانشجویی گروه های آموزشی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
اعضاء کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت

 

1.       آقای دکتر غلامرضا مصطفایی: رئیس کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

2.       آقای دکتر عباس بهرامی: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

3.       خانم طیبه سادت جدی آرانی: دبیرکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

4.       خانم ریحانه مجیدی منش: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای)

5.       خانم پروانه صالحی: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی بهداشت عمومی)

6.       آقای سعید اللهی: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط)


انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت
 

 تاریخ آخرین ویرایش: دی 97

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر