دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:19:26 PM 1401 / 03 / 06
 
انجمن های علمی دانشجویی گروه های آموزشی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
اعضاء کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت

 

1.       آقای دکتر غلامرضا مصطفایی: رئیس کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

2.      خانم دکتر فاطمه عطوف: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

3.       خانم طیبه سادت جدی آرانی: دبیرکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

4.       خانم ریحانه مجیدی منش: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای)

5.       خانم زهرا صالحی: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی بهداشت عمومی)

6.       خانم فاطمه محبی: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط)


انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت
 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 98