دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:27:22 PM 1397 / 09 / 23
 
انجمن های علمی دانشجویی گروه های آموزشی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
اعضاء کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت

1.      آقای دکتر غلامرضا مصطفایی: رئیس کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

2.      آقای دکتر عباس بهرامی: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

3.      خانم طیبه سادت جدی آرانی: دبیرکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

4.      آقای محمد رضوانی: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط)

5.      خانم حکیمه زمانی بادی: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای)

6.      خانم زهرا نوروزی: عضو(علی البدل) کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی بهداشت عمومی)


انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت
 

 تاریخ آخرین ویرایش: آذر 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر