دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:10:33 AM 1399 / 05 / 22
 

جزوه و فایل های درسی اعضاء هیات علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

آقای مهندس بهرامی

تجزیه نمونه آلودگیها:

 بهداشت حرفه ای:

 

 مبانی کنترل آلودگی هوا:

 

آقای دکتر مسعود مطلبی

تهویه صنعتی

  صدا و ارتعاش

مهندسی فاکتورهای انسانی:

 

 آقای دکتر حمیدرضا صابری

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: تیر 97

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر