دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:13:18 PM 1398 / 06 / 29
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مسعود مطلبی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

مسعود مطلبی کاشانی

  مدرک تحصیلی : دکتری 
  رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی:

motallebi_m@kaums.ac.ir

       

Masoud Motalebi Kashani

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

       

 رزومه:  

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

تهویه صنعتی

  صدا و ارتعاش

مهندسی فاکتورهای انسانی:

 مقالات:

   

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر مسعود مطلبی

 نیمسال دوم سالتحصیلی 98-1397

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

شنبه

جلسه گروه

دانشکده بهداشت

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

یکشنبه

 

دانشکده بهداشت(کلاس3)

دانشکده بهداشت(کلاس3)

آزمایشگاهصدا

شورای آموزشی دانشکده

دوشنبه

 

دانشکده بهداشت(کلاس 1)

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

شورای آموزشی دانشگاه

سه شنبه

 

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

دانشکده بهداشت(کلاس 1)

شورای پژوهشی دانشکده و مرکز تحقیقاتSDH

چهار شنبه

 

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتSDH

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

گروه بهداشت حرفه ای

کارآموزان- مشاوره

 
 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: فروردین 98

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر