دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:07:27 PM 1399 / 05 / 15
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مسعود مطلبی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

مسعود مطلبی کاشانی

  مدرک تحصیلی : دکتری 
  رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی:

motallebi_m@kaums.ac.ir

       

Masoud Motalebi Kashani

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

       

 رزومه:  

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

تهویه صنعتی

  صدا و ارتعاش

مهندسی فاکتورهای انسانی:

 مقالات:

   

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر مسعود مطلبی

 نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398

ایام هفته

10-8

12-10

               14-12

16-18

 

شنبه

دانشکده بهداشت- کلاس ارشد محیط

(کنترل آلودگی هوا)

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

دانشکده بهداشت -کلاس HSE

(مدیریت بهداشت حرفه ای)

 

یکشنبه

 

دانشکده بهداشت–کلاس1

(ارگونومی شغلی 2)

دانشکده بهداشت

گروه بهداشت حرفه ای

آزمایشگاه ارگونومی 2

شورای آموزشی دانشکده

---

دوشنبه

 

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

شورای آموزشی دانشگاه

دانشکده بهداشت-کلاس 2

(مدیریت حوادث شغلی)

 

سه شنبه

 

دانشکده بهداشت –کلاس 6(نیمه اول)

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

شورای پژوهشی دانشکده و مرکز تحقیقاتSDH

---

 

چهار شنبه

 

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی

گروه بهداشت حرفه ای

کارآموزان- مشاوره

---

 

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر98

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر