دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:02:18 PM 1399 / 05 / 15
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  دکترعباس بهرامی  
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

عباس  بهرامی 
 
  
مدرک تحصیلی : دکتری
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : استادیار
  آدرس پست الکترونیکی :

bahrami_a@kaums.ac.ir 

          

Abbas Bahrami

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

تجزیه نمونه آلودگیها:

 

بهداشت حرفه ای:

 

مبانی کنترل آلودگی هوا:

 

مقالات:

  • Indoor and ambient air concentrations of respirable particles between two hospitals in Kashan (2014-2015)
  • Effects of the Alcoholic Extract of White Mulberry Leaves on Behavioral Performance of Rats

    Biomarkers of Occupational Manganese Toxicity

    PREVENTIVE EFFECT OF ETHYL ALCOHOL EXTRACT OF Morus alba LEAVES ON THE MANGANESE NEUROTOXICITY VIA INHALATION EXPOSURE IN RATS

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر عباس بهرامی

نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

گروه بهداشت حرفه ای

فعالیت  پژوهشی

مشاوره دانشجویان

کارآموزی

یکشنبه

گروه بهداشت حرفه ای

فعالیت  پژوهشی

مشاوره دانشجویان

بهداشت محیط 3

دوشنبه

گروه بهداشت حرفه ای

دینامیک گازها و آئروسولها

کلاس2

مشاوره دانشجویان

کارآموزی

سه شنبه

گروه بهداشت حرفه ای

مبانی کنترل آلودگی هوا

کلاس 4

مشاوره دانشجویان

زبان تخصصی HSE

چهارشنبه

 

گروه بهداشت حرفه ای

مبانی نمونه برداری

کلاس 4

مشاوره دانشجویان

کارآموزی

 
 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر  98

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر