دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:12:20 AM 1398 / 01 / 03
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مهندس عباس بهرامی  
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

عباس  بهرامی 
 
  
مدرک تحصیلی : دکتری
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : استادیار
  آدرس پست الکترونیکی :

bahrami_a@kaums.ac.ir 

          

Abbas Bahrami

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

تجزیه نمونه آلودگیها:

 

بهداشت حرفه ای:

 

مبانی کنترل آلودگی هوا:

 

مقالات:

  • Indoor and ambient air concentrations of respirable particles between two hospitals in Kashan (2014-2015)
  • Effects of the Alcoholic Extract of White Mulberry Leaves on Behavioral Performance of Rats

    Biomarkers of Occupational Manganese Toxicity

    PREVENTIVE EFFECT OF ETHYL ALCOHOL EXTRACT OF Morus alba LEAVES ON THE MANGANESE NEUROTOXICITY VIA INHALATION EXPOSURE IN RATS

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال اول 1398-1397

دکتر بهرامی

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

دفتر معاون آموزشی

دفتر معاون آموزشی 

 

کلاس زبان

سالن سهراب

مشاوره دانشجویان

یکشنبه  

زبان تخصصی HSE

Bکلاس HSE

دفتر معاون آموزشی

کلاس زبان

سالن سهراب

مشاوره دانشجویان

دوشنبه

کارآموزی

کارآموزی

کلاس زبان

سالن سهراب

مشاوره دانشجویان

سه شنبه

مبانی نمونه برداری نظری

Bکلاس 2

مبانی نمونه برداری عملی

Bآزمایشگاه

کلاس زبان

سالن سهراب

مشاوره دانشجویان

چهارشنبه

 

ایمنی کاربرد مواد شیمیایی وسموم

Bکلاس 3 نیمه اول

مبانی کنترل آلودگی هوا

Bکلاس 5

کلاس زبان

سالن سهراب

دینامیک گازها و آئروسولها

Bکلاس 3

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آبان 97

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر