دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:51:16 PM 1396 / 05 / 25
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مهندس میترا حنانی  
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

    میترا حنانی

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
 نوع استخدام: هیات علمی رسمی تمام وقت 
 مرتبه علمی : مربی 
آدرس پست  الکترونیکی:

  hannani_m@kaums.ac.ir 

 

 Mitra Hannani          

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه

 

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

 

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی خانم مهندس حنانی -  نیمسال دوم 1396-1395

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

شنبه

گروه بهداشت حرفه ای

مشاوره دانشجویی

آزمایشگاهتنش های حرارتی

یکشنبه

 

تنش های حرارتی در محیط کار

ک 4

گروه بهداشت حرفه ای

کارآموزی دانشجویان

دوشنبه

 

مشاوره دانشجویی

روشنایی در محیط کار

ک 5

کارآموزی دانشجویان

سه شنبه

 

شناخت فنون صنعتی-ک5

آزمایشگاهروشنایی

شورای آموزشی دانشکده

چهار شنبه

 

گروه بهداشت حرفه ای

مدیریت HSE

ک دانشجویان ارشد

مشاوره دانشجویان ارشد

پنج شنبه

 

کلاس های فرهنگی

 

گروه بهداشت حرفه ای

_

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 1396

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی