دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:54:28 PM 1397 / 07 / 23
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مهندس میترا حنانی  
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

    میترا حنانی

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
 نوع استخدام: هیات علمی رسمی تمام وقت 
 مرتبه علمی : مربی 
آدرس پست  الکترونیکی:

  hannani_m@kaums.ac.ir 

 

 Mitra Hannani          

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه

 

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

 

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال اول 1397-1396   خانم مهندس حنانی

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

شنبه

گروه بهداشت حرفه ای

مدیریت حریق

ک دانشجویان ارشد

گروه بهداشت حرفه ای

یکشنبه

 

بهداشت پرتوها

ک 6

ایمنی در محیط کار 1

ک 4

بهداشت پرتوها

آزمایشگاه

دوشنبه

 

ایمنی در محیط کار 1

ک 4

مشاوره دانشجویان

مشاوره دانشجویان

سه شنبه

 

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

ک 3 

اخلاق حرفه ای

ک 6

شورای آموزشی دانشکده

چهار شنبه

 

بهداشت پرتوها و حفاظت

ک 3

گروه بهداشت حرفه ای

بهداشت پرتوها

آزمایشگاه

پنج شنبه

 

امور پژوهشی

 

امور پژوهشی

_

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: بهمن 1396

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر