دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:56:43 PM 1399 / 05 / 15
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مهندس میترا حنانی  
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

    میترا حنانی

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
 نوع استخدام: هیات علمی رسمی تمام وقت 
 مرتبه علمی : مربی 
آدرس پست  الکترونیکی:

  hannani_m@kaums.ac.ir 

 

 Mitra Hannani          

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه

 

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

 

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی  خانم مهندس حنانی

نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

ک2

گروه

مشاوره دانشجویی

گروه

مشاوره دانشجویی

گروه

یکشنبه

 

روشنایی در محیط کار

ک5

بهداشت پرتوها

ک4

بهداشت پرتوها

آزمایشگاه

بهداشت محیط 3

ک4

دوشنبه

 

گروه

مشاوره دانشجویی

مدیریت حریق

ک HSE

گروه

مشاوره دانشجویی

گروه

سه شنبه

 

اخلاق حرفه ای

ک 6

گروه

گروه

مراجعه کارآموزان

گروه

مراجعه کارآموزان

چهار شنبه

 

کارآموزی در عرصه

کارآموزی در عرصه

کارآموزی در عرصه

کارآموزی در عرصه

 
 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 98

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر