دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:55:44 PM 1398 / 06 / 29
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مهندس میترا حنانی  
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

    میترا حنانی

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
 نوع استخدام: هیات علمی رسمی تمام وقت 
 مرتبه علمی : مربی 
آدرس پست  الکترونیکی:

  hannani_m@kaums.ac.ir 

 

 Mitra Hannani          

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه

 

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

 

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی  خانم مهندس حنانی

نیمسال دوم سالتحصیلی 98-1397

ایام هفته

8-10

10-12

12-15

شنبه

گروه

گروه

گروه

یکشنبه

روشنایی در محیط کار

ک1

گروه- مشاوره دانشجویی

گروه- مشاوره کارآموزی

دوشنبه

گروه

تنش حرارتی

دانشکده بهداشت- ک4

آزمایشگاه تنش حرارتی

سه شنبه

بهداشت حرفه ای

ک 2

گروه- مشاوره دانشجویی

گروه

چهار شنبه

آشنایی با صنایع

ک2

مدیریت یکپارچه ایمنی ،سلامت و محیط

گروه- مشاوره دانشجویی

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: فروردین 98

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر