دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:39:53 AM 1398 / 01 / 03
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر حمیدرضا صابری
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

حمیدرضا صابری 
 
 
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
 رشته تخصصی: طب کار
 نوع استخدام : هیات علمی پیمانی تمام وقت 
 مرتبه علمی : دانشیار
 آدرس پست الکترونیکی :

saberi_hr@kaums.ac.ir 

Saberi HR        

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

مقالات:
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

دکتر حمید رضا صابری

ایام هفته

10-8

12- 10

15-12

شنبه

حضور در گروه

بیماری شناسی – د. پیراپزشکی

حضور در گروه

یکشنبه

حضور در گروه

فیزیولوژی و کالبدشناسی – ک2

مشاوره دانشجویان

دوشنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

حضور در گروه

سه شنبه

فیزیولوژی و کالبدشناسی – ک1

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی-معاینات (کارآموزی)- ک4

مشاوره دانشجویان

چهار شنبه

سم شناسی شغلی – ک4

کمکهای اولیه – ک3

حضور در گروه

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

تاریخ آخرین ویرایش: آبان 97

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر