دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:34:42 AM 1400 / 05 / 12
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر غلامرضا مصطفایی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 دکتر غلامرضا مصطفایی
 
 
  
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : عضو هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی :

mostafai_gr@kaums.ac.ir

Gholamreza  Mostafaei

Department of Environmental Health Eng.

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 

 

 رزومه:

                                برنامه هفتگی

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد ماه1400