دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:52:53 AM 1401 / 04 / 08
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر غلامرضا مصطفایی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 دکتر غلامرضا مصطفایی
 
 
  
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : عضو هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : استاد
  آدرس پست الکترونیکی :

mostafai_gr@kaums.ac.ir

Gholamreza  Mostafaei

Department of Environmental Health Eng.

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 

 

 رزومه:

                      

برنامه هفتگی  دکتر غلامرضا مصطفایی

نیمسال دوم سالتحصیلی  400/401

ساعت/روز

8-10

10-12

12-14

14-15/30

شنبه

اموراداری (دفتر) پیگیری امور دانشکده دفتر دفتر

یکشنبه

کلاس درس بهداشت محیط(1) دفتر دفتر دفتر

دوشنبه

دفتر کلاس درس مدیریت پسماند دفتر دفتر

سه شنبه

دفتر پیگیری امور دانشکده دفتر دفتر

چهار شنبه

دفتر دفتر دفتر دفتر

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: فروردین ماه1401