دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:01:04 PM 1398 / 06 / 24
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
یداله رمضانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی و آمار حیاتی

 

 یداله  رمضانی 
 
 
 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: آموزش بهداشت
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی :

ramezani_y@kaums.ac.ir 

    Y Ramezani

Department of Biostatistics and Public Health, Faculty of Health
 Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran

رزومه

رزومه فارسی

 سامانه علم سنجی

 

 طرح درس
     
بهداشت 1   
      بهداشت عمومی 
      اصول و کلیات خدمات بهداشتی

      آموزش بهداشت و ارتباطات

 

مقالات:

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی مهندس یداله رمضانی

نیمسال دوم سالتحصیلی 98- 97

ایام هفته

10- 8

12- 10

15- 12

شنبه

مــــــــــرخــــصی یا پیگیری امــــــــور اداری

یکشنبه

___

کلاس فیلد کار آموزی بهداشت

جلسه آموزش دانشکده یا فیلد

دوشنبه

جلسه گروه آموزشی

یا مشاوره و مراجعه دانشجویان

کلاس فیلد کارآموزی

کلاس فیلد کارآموزی

سه شنبه

کلاس آموزش بهداشت

کلاس فیلد کارآموزی

جلسه پژوهشی دانشکده

چهار شنبه

مشاوره و راهنمایی دانشجویان

کلاس فیلد کارآموزی

____

 
 
 کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: اسفند 97

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر