دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:38:19 PM 1399 / 05 / 18
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
یداله رمضانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی و آمار حیاتی

 

 یداله  رمضانی 
 
 
 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: آموزش بهداشت
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی :

ramezani_y@kaums.ac.ir 

    Y Ramezani

Department of Biostatistics and Public Health, Faculty of Health
 Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran

رزومه

رزومه فارسی

 سامانه علم سنجی

 

 طرح درس
     
بهداشت 1   
      بهداشت عمومی 
      اصول و کلیات خدمات بهداشتی

      آموزش بهداشت و ارتباطات

 

مقالات:

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی مهندس رمضانی

نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

ایام هفته

8-10

10-12

13-15

شنبه

 

مرخصی یا انجام امور اداری

یک شنبه

 

-

کلاس فیلد کارآموزی

جلسه شورای آموزشی دانشکده

دو شنبه

 

جلسه گروه  یا

مشاوره دانشجویان

کلاس فیلد کارآموزی

گروه آموزشی

سه شنبه

گروه آموزشی

کلاس فیلد کارآموزی

جلسه شورای پژوهشی

چهار شنبه

مشاوره و راهنمایی دانشجویان

کلاس فیلد کارآموزی

-

 
 
 کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد99

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر