دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:13:01 PM 1397 / 07 / 23
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
یداله رمضانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی و آمار حیاتی

 

 یداله  رمضانی 
 
 
 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: آموزش بهداشت
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی :

ramezani_y@kaums.ac.ir 

    Y Ramezani

Department of Biostatistics and Public Health, Faculty of Health
 Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran

رزومه

رزومه فارسی

 سامانه علم سنجی

 

 طرح درس
     
بهداشت 1   
      بهداشت عمومی 
      اصول و کلیات خدمات بهداشتی

      آموزش بهداشت و ارتباطات

 

مقالات:

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی مهندس رمضانی  نیمسال دوم تحصیلی 97 – 96

 

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

شنبه

 

انـجام امــــور اداری یـــــا مـــــرخــــصی

یک شنبه

 

-

مــراجـعه و مشاوره دانشجــویان(30: 13- 30: 11)

 

دو شنبه

جلسه گروه آموزشی

کارهای اداری

مشاوره درس روش تحقیق

 

سه شنبه

آموزش بهداشت

-

جلسه آموزشی دانشکده

چهار شنبه

مراجعه و مشاوره دانشجویان

کارهای پژوهشی

جلسه پژوهشی دانشکده

پنج شنبه

مشاوره درس روش تحقیق یا مرخصی

-

 
 کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: اسفند 96

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر