دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:32:55 PM 1399 / 05 / 18
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
هاشم  محمدیان پستکان 
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی و آمار حیاتی

هاشم  محمدیان پستکان 
 
 
مدرک تحصیلی : دکتری 

  رشته تخصصی: آموزش بهداشت
  نوع استخدام : هیئت علمی 
  مرتبه علمی : استادیار 
  پست الکترونیکی :  hmohamadian@razi.tums.ac.ir

 Department of Biostatistics and Public Health, Faculty of Health
 Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

 

برنامه کلاسی

 
 

برنامه هفتگی نیمسال دوم تحصیلی 93-92

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

شنبه

مشاوره دانشجویی

روش تحقیق

مطالعه و تحقیق

یک شنبه

دفتر کار

بهداشت دانش آموزان و  مدارس

مشاوره دانشجویی

دو شنبه

روش تحقیق

بازدید از فیلد کارآموزی

مطالعه و تحقیق

سه شنبه

مشاوره دانشجویی و تحقیقاتی

مشاوره دانشجویی و تحقیقاتی

دفتر کار

چهار شنبه 

روانشناسی صنعتی و ارتقای سلامت

بازدید از فیلد کارآموزی

مطالعه و تحقیق

پنج شنبه

مطالعه و تحقیق

دفتر کار

 

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 93-92

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر