دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:12:21 PM 1397 / 06 / 27
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سید غلامعباس موسوی 
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

سید غلامعباس  موسوی 
   
  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: آمار حیاتی
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی : moosavi_ga@kaums.ac.ir 

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

مقالات:

برنامه هفتگی

ایام هفته

10-8

12-10

14-30/12

16-14

18-16

شنبه

آمار حیاتی(کارشناسی بهداشت حرفه ای)

 

 

آمار زیستی و رو ش تحقیق(کارشناسی هوشبری)

یک شنبه

آمار زیستی(کارشناسی بهداشت محیط)

 

 

آمار وروش تحقیق­پیشرفته

(ارشد روان پرستاری)

آمار زیستی و رو ش تحقیق(کارشناسی هوشبری)

دو شنبه

 

آمار وروش تحقیق­پیشرفته

(ارشد پرستاری داخلی جراحی)

آمار پیشرفته در روانشناسی بالینی(ارشد روانشناسی بالینی)

   
 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 
تاریخ ویرایش: آذر 96

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر