دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:58:34 AM 1397 / 11 / 29
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سید غلامعباس موسوی 
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

سید غلامعباس  موسوی 
   
  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: آمار حیاتی
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی : moosavi_ga@kaums.ac.ir 

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

مقالات:

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی مهندس موسوی  نیمسال اول تحصیلی 98 –97

ایام هفته

 

10-8

 

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

 

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده ها

(کارشناسی بهداشت عمومی)

 

آمار زیستی و روش تحقیق

(کارشناسی هوشبری)

 

یک شنبه

آمار و روش تحقیق

(کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی)

 

 

آمار زیستی و روش تحقیق

(کارشناسی هوشبری)

آمار حیاتی استنباطی

(کارشناسی HIT)

دو شنبه

 

آمار زیستی

(کارشناسی بهداشت محیط)

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

آمار حیاتی

(کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 
تاریخ ویرایش: آبان 97

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر