دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:08:56 AM 1396 / 07 / 26
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
حسین اکبری
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

حسین اکبری 
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تخصصی: آمار حیاتی
 نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی : استادیار
 آدرس پست الکترونیکی :
akbari_h@kaums.ac.ir

Hossein Akbari  

Department of Biostatistics and Public Health, Faculty of Health
 Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 مقالات:
 

برنامه هفتگی

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

تاریخ ویرایش: مرداد 1396

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی