دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:55:32 PM 1398 / 06 / 29
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
حسین اکبری
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

حسین اکبری 
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تخصصی: آمار حیاتی
 نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی : استادیار
 آدرس پست الکترونیکی :
akbari_h@kaums.ac.ir

Hossein Akbari  

Department of Biostatistics and Public Health, Faculty of Health
 Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 مقالات:
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر حسین اکبری

نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

ایام هفته

 

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

مرکز تروما

مطالعه شخصی

مشاوره پایان نامه

روش شناسی تحقیق (2)

دندان پزشکی(16-13)

یک شنبه

مرکز تروما

 

شورای آموزشی

آمار روان شناسی بالینی

(13-15)

دو شنبه

آمار

Ph.Dمحیط

مطالعه شخصی

مشاوره پایان نامه

آمار حیاتی

پزشکی(15-13)

سه شنبه

مشاوره پایان نامه

امور شخصی

دفاع پایان نامه

 

چهار شنبه

آمار حیاتی(2)

کارشناسی بهداشت عمومی

مشاوره پایان نامه

امور شخصی

 

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

تاریخ ویرایش: اردیبهشت1398

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر