دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:07:15 AM 1398 / 01 / 03
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
حسین اکبری
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

حسین اکبری 
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تخصصی: آمار حیاتی
 نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی : استادیار
 آدرس پست الکترونیکی :
akbari_h@kaums.ac.ir

Hossein Akbari  

Department of Biostatistics and Public Health, Faculty of Health
 Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 مقالات:
 

برنامه هفتگی

ایام هفته

 

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

گروه جهت مطالعه

آمار حیاتی

(کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

 

آمار پزشکی(دکتری حرفه ای)

یک شنبه

آمار و روش تحقیق پیشرفته

(ارشدپرستاری مراقبتهای ویژه)

گروه جهت مشاوره

 

 

دو شنبه

گروه جهت مطالعه

آمار حیاتی پیشرفته(ارشد HIT)

 

 

 

سه شنبه

روشهای پیشرفته آماری و تحلیل داده ها(دکتری HIT)

مشاوره دانشجویان

آمار زیستی و روش تحقیق

(ارشد HSE)

 

چهار شنبه

تروما

تروما

تروما

 

پنج شنبه

گروه جهت مطالعه و امور شخصی

 

 

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

تاریخ ویرایش: دی 1396

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر