دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:44:18 AM 1399 / 07 / 09
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
حسین اکبری
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

حسین اکبری 
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تخصصی: آمار حیاتی
 نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی : استادیار
 آدرس پست الکترونیکی :
akbari_h@kaums.ac.ir

Hossein Akbari  

Department of Biostatistics and Public Health, Faculty of Health
 Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 مقالات:
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر حسین اکبری

نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

             ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

تروما

 

مشاوره دانشجویان

 

یکشنبه

مشاوره دانشجویان

 

روشهای پیشرفته آماری و تحلیل داده

PhDمدیریت اطلاعات سلامت(15-13)

 

دوشنبه

آمار حیاتی

کارشناسی ارشد آناتومی

آمار زیستی و روش تحقیق

کارشناسی ارشد HSE

آمار و روش تحقیق پیشرفته

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

آمار

دکتری حرفه ای

سه شنبه

مشاوره دانشجویان

آمار کاربردی در پژوهشهای بهداشت محیط

PhDبهداشت محیط

 

 

چهارشنبه

جلسه گروه آمار

 

 

 

 
 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

تاریخ ویرایش: مهر1398

   

جشنواره پرتال