دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:18:46 AM 1397 / 09 / 21
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد صباحی بیدگلی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی

 

 محمد صباحی بیدگلی 

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی : sabahibidgoli@kaums.ac.ir  

 رزومه:

 طرح درس
    
مدیریت و نظارت درمراکزبهداشتی درمانی کشور      
 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال دوم تحصیلی 97 – 96

 مهندس  صباحی

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

شنبه

 

دفتر کار

مدیریت بیمارستان و رفتار سازمانی(دانشکده پیراپزشکی)

مشاوره دانشجویی

یک شنبه

 

اصول مدیریت مامایی(دانشکده پرستاری)

مشاوره دانشجویی

روش تحقیق

دو شنبه

 

جلسه شورای آموزشی گروه

مشاوره دانشجویی

-

سه شنبه

روش تحقیق(دانشکده بهداشت)

-

روش تحقیق

چهار شنبه

دفتر کار

مشاوره پژوهشی

-

پنج شنبه

انجام امور اداری

انجام امور اداری

-

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

به روز رسانی: فروردین 1397

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر