دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:01:09 PM 1399 / 05 / 18
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمدرضا  رضایی مفرد - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

 محمدرضا  رضایی مفرد 
 
  
  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی :

rezaeimofrad_mr@kaums.ac.ir 

MR Rezaii Mofrad   

Department of Environmental Health Eng. 

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:
   رزومه فارسی

 طرح درس
 

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

برنامه کلاسی

برنامه هفتگی آقای مهندس محمدرضا رضایی  نیمسال دوم  سال تحصیلی 94-93 

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

شنبه

بهداشت مسکن نیمه اول ک2

گروه

طرح پژوهشی

یکشنبه

اقدامات بهداشتی نیمه دوم ک1

گروه

طرح پژوهشی

دوشنبه

اقدامات بهداشتی نیمه اول ک3

گروه

طرح پژوهشی

سه شنبه

گروه

طرح پژوهشی

گروه

چهار شنبه

کلیات محیط زیست ک1

طرح پژوهشی

گروه

پنج شنبه

گروه

طرح پژوهشی

گروه

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر