دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:20:46 PM 1399 / 05 / 15
 

دکتر حسن الماسی - عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   

 حسن  الماسی میدانگاه 
 
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
 رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
  نوع استخدام : هیات علمی (بازنشسته)
  مرتبه علمی : استادیار 
  آدرس پست الکترونیکی : almasi_h@kaums.ac.ir
 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر