دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:12:08 AM 1400 / 09 / 11
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر داورخواه ربانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 دکتر داورخواه ربانی 
 
 
  
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : عضو هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : استاد
  آدرس پست الکترونیکی :

d-rabbani@kaums.ac.ir 

 

Davarkhah Rabbani

Department of Environmental Health Eng.

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 

 

 رزومه:

 طرح درس کارشناسی:

طرح درس کارشناسی ارشد:

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی  دکتر داور خواه ربانی

نیمسال اول سالتحصیلی  400- 99

ساعت

روز

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

پیگیری امور اداری

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

 

طرح پژوهشی

یکشنبه

مشاوره دانشجویان غیر حضوری

09121839566

 

پیگیری امور اداری

مشاوره دانشجویان غیر حضوری

09121839566

 

طرح پژوهشی

دوشنبه

فرایند ها (کارشناسی محیط)

 

هیدرولوژی(کارشناسی محیط)

نماز ناهار

 

فرایند ها (کارشناسی محیط)

سه شنبه

روش های فراورش لجن ودفع آن

(دکترا محیط)

تصفیه آب (کارشناسی محیط)

نماز ناهار

روش های فراورش لجن ودفع آن

(دکترا محیط)

چهار شنبه

طراحی تصفیه خانه آب

(ارشد محیط)

ارزیابی اثرات(ارشد محیط)

مشاوره دانشجویی نماز ناهار

مشاوره دانشجویان غیر حضوری

09121839566

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: تیرماه1400