دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:59:16 AM 1399 / 05 / 21
 


معرفی دفتر مرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت: مهندس لیلا ایرانشاهی

  دفتر توسعه آموزش به عنوان مرکزی پویا و کانون تبادلات فکری و عملی در جهت تصمیمات عملی در زمینه برنامه های آموزشی دانشگاه دارای شرح وظایف زیرمی باشد:

  • همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
  • همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایندهای آموزشی در دانشکده بهداشت یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
  • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
  • ارائه مشاوره در زمینه های مختلف فرایند یاددهی – یادگیری ، اجرای روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
  • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده بهداشت

 

کمیته EDO دانشکده بهداشت:

 تاریخ آخرین ویرایش: شهریور 98

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر