دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:54:40 AM 1401 / 04 / 08
 


رسالت مرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی در 3 حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی و رشد و بالندگی اعصاء هیئت علمی فعا لیت دارد. رسالت دفتر ارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره های آ موزشی دانشکده بهداشت با هدف آموزش و تربیت دانش آموختگانی کارآمد ، شایسته و متعهد برای ارایه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه.

در راستای این مهم ، واحد EDO دانشکده بهداشت در تاریخ دی ماه 1390 شروع به فعالیت نموده است

حیطه های عملکرد دفتر مرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • توانمند سازی و ارتقاء اعضاءهیئت علمی
  • برنامه ریزی آموزشی
  • نظارت و ارزشیابی آموزشی
  • پژوهش در آموزش

شرح وظایف مرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

1 –ارایه خدمات مشاوره و کارشناسی برای بازنگری و طراحی برنامه های درسی به گونه ای که با نیازهای جامعه و وظایف حرفه ای فراگیران تناسب داشته باشد

2- ارتقای دانش, نگرش و مهارت های اساتید در زمینه تدریس,ارزشیابی و پژوهش

3- سنجش و ارزیابی عملکرد اساتید دانشکده بهداشت در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی

4- تحلیل آزمونهای چند گزینه ای,تهیه گزارش و ارایه بازخورد به اساتید

5- مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و دوره های آموزشی و همایش های آموزشی پزوهشی , مدیریت فرآیندها و برنامه های ارزشیابی استاندارد سازی و اعتبار بخشی در گروه های آموزشی دانشکده بهداشت و ارایه خدمات مشاوره ای مربوطه

6- ارایه خدمات مشاوره آموزشی به اساتید و سایر متقاضیان و ترغیب مشارکت آنها در زمینه اجرای پروژه های پژوهشی در آموزش علوم پزشکی

7- ارایه خدمات کارشناسی و کمک به فراهم شدن تسهیلات آموزشی ,بهبود شاخص های عملکرد , ارتقا دانش و مهارتهای چند گانه دانشجویان بخصوص دانشجویان ممتاز

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96