دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:46:19 AM 1401 / 04 / 08
 


مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

سرپرست مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • خانم دکتر الهه میانه ساز

           مدرک تحصیلی:  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

 

 

  

فرم و آئین نامه سال 1394

فرم مشخصات دانشجویان استعداد درخشان واجد معیارهای آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر

آئین نامه کارشناسی ارشد سال 1394

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر وزارت بهداشت

 

 

 

 

 کمیته استعدادهای درخشان دانشکده بهداشت

      اعضاء کمیته:

       

 

اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96