دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:02:40 PM 1401 / 03 / 06
 


اخبار دفتر مرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته دارای بیشترین پیشرفت تحصیلی  دانشکده بهداشت در سال 90 به شرح زیر می باشد:

  •   جهت مشاهده فایل PDF کلیک نمایید. 

 

بهداشت محیط 90                              بهداشت محیط 89                  بهداشت محیط 88

سیمین قلندری                                     فرشته رضائیان                     میلاد احمدی مرزاله

زکیه کاشانی نجفی                              حکیمه زمانی بادی                 فاطمه احترامی فینی

 

بهداشت عمومی 90                             بهداشت حرفه ای 90              بهداشت حرفه ای 89

مریم قورچانی خوزانی                          فریده خیرخواه                     نعیمه امینی ولاشانی

لیلا گل فام                                        محمد صادقی وردنجانی           شکوفه یعقوبی سورکی

 

بهداشت حرفه ای 88

 مهرنوش بنوفاطمه

 سپیده کیوانی

 

 لازم به ذکر است معیار انتخاب افراد فوق، افزایش معدل نیمسال دوم نسبت به نیمسال اول در سال تحصیلی 90 بوده و دانشجویان در دو دسته معدل کمتر از 17 و بیشتر از 17 انتخاب شده اند.