دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:15:33 AM 1401 / 04 / 08
 


تماس با دفتر توسعه آموزش EDO دانشکده بهداشت 

تلفن و نمابر دانشکده بهداشت:   55589396 - 031   -  داخلی 3787خانم مهندس لیلا ایرانشاهی

آدرس الکترونیکی : http://healthf.kaums.ac.ir/

پست الکترونیکی:   Healthf_at_kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آذر ماه 1400