دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:42:18 PM 1399 / 05 / 18
 


تماس با دفتر توسعه آموزش EDO دانشکده بهداشت 

تلفن و نمابر دانشکده بهداشت:   55540111 - 031   -  داخلی 3661خانم مهندس لیلا ایرانشاهی

آدرس الکترونیکی : http://healthf.kaums.ac.ir/

پست الکترونیکی:   Healthf_at_kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155

 

 تاریخ آخرین ویرایش: شهریور 98

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر