دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:53:25 AM 1399 / 05 / 21
 


نشریه علمی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت

آخرین شماره منتشر شده این نشریه در سال 1391 بوده است

صاحب امتیاز: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر مسئول: دکتر داورخواه ربانی

سردبیر: سلمان کیانی

هیئت تحریریه: خانمها حیدری، اسماعیلی، اسماعیل زاده، مسگری، یزدان خواه، توتونی، سالم، فلسفی، خدایاری، قلندری، ابوفاضلی، ابوطالبی و آقایان امیدی، کاظمی تبار، ترکمنی فر، احمدی، جهانی، یگانه، فلزی، رحمانی

گرافیک و صفحه آرایی: علی کریمی

 

آخرین شماره: فروردین 91

آنچه در این شماره می خوانید:

 

                               


 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر