دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:48:00 PM 1400 / 11 / 07
 


نشریه علمی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت

آخرین شماره منتشر شده این نشریه در سال 1391 بوده است

صاحب امتیاز: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر مسئول: دکتر داورخواه ربانی

سردبیر: سلمان کیانی

هیئت تحریریه: خانمها حیدری، اسماعیلی، اسماعیل زاده، مسگری، یزدان خواه، توتونی، سالم، فلسفی، خدایاری، قلندری، ابوفاضلی، ابوطالبی و آقایان امیدی، کاظمی تبار، ترکمنی فر، احمدی، جهانی، یگانه، فلزی، رحمانی

گرافیک و صفحه آرایی: علی کریمی

 

آخرین شماره: فروردین 91

آنچه در این شماره می خوانید: