دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:36:15 AM 1400 / 03 / 23
 


نشریه علمی فرهنگی ایده گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

آخرین شماره منتشر شده این نشریه در سال  1390 بوده است

وابسته به : کانون علمی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت
صاحب امتیاز: دانشکده بهداشت
مدیر مسئول: مازیار برده جی
سردبیر: علی کریمی
گرافیک و صفحه آرایی: علی کریمی
هیئت تحریریه : علی کریمی، مازیار برده جی

 

 

سال اول، شماره اول، زمستان 1390

آنچه در این شماره می خوانید:

  • مصاحبه با مهندس عباس بهرامی
  • فرهنگ ایمنی:چیستی و چرایی
  • ایمنی جرثقیل
  •  تست هوش
  • و ...