دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:56:19 PM 1399 / 05 / 21
 


نشریه علمی فرهنگی ایده گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

آخرین شماره منتشر شده این نشریه در سال  1390 بوده است

وابسته به : کانون علمی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت
صاحب امتیاز: دانشکده بهداشت
مدیر مسئول: مازیار برده جی
سردبیر: علی کریمی
گرافیک و صفحه آرایی: علی کریمی
هیئت تحریریه : علی کریمی، مازیار برده جی

 

 

سال اول، شماره اول، زمستان 1390

آنچه در این شماره می خوانید:

  • مصاحبه با مهندس عباس بهرامی
  • فرهنگ ایمنی:چیستی و چرایی
  • ایمنی جرثقیل
  •  تست هوش
  • و ...

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر