دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:09:21 AM 1400 / 03 / 23
 

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

اسلاید کتب اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

 

نام کتاب: استرس مرتبط با کار
نام مؤلف: آقای دکتر عباس بهرامی، خانم مهندس حکیمه زمانی بادی
ناشر: مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان
سال: 1397

نام کتاب: آموزش جامع نرم افزار Sewer Cad جهت طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب
نام مولف: مهندس اشرف مظاهری تهرانی و آقای علی عطاملکی و آقای دکتر محمد باقر میران زاده
ناشر: مرسل
سال: 1396

نام کتاب: کاربرد نرم افزار AutoCAD

نام مولف: مهندس اشرف مظاهری تهرانی، دکتر مسعود مطلبی کاشانی، آقای علی عطاملکی و آقای محمد رضوانی قالهری
ناشر: مرسل
سال: 1396

نام کتاب: پایش، نکهداری و راهبری تجهیزات پالایش هوا
نام مولف: حسن اصیلیان، سیدرضا عظیمی پیرسرائی، حمیدرضا مکرمی، محمد فریدن ، مهندس عباس بهرامی، ویدا زراوشانی، راحله هاشمی
نوع کتاب: تالیف
انتشارات: جامعه نگر
سال چاپ: 1393

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

نام کتاب: دستگاههای خوانش مستقیم آلاینده های هوا
نام مولف: حسن اصیلیان،مهندس سیدرضا عظیمی پیرسرائی، حمیدرضا مکرمی، مهندس عباس بهرامی، محمد فریدن، راحله هاشمی، ویدا زراوشانی
نوع کتاب: تالیف
انتشارات: جامعه نگر
سال چاپ: 1393

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

 

نام کتاب: ابزارگان ارگونومی برای صنعت
نام مولف: مهندس عباس بهرامی
نوع کتاب: ترجمه
انتشارات: آثار سبحان
سال چاپ: 1391

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

نام کتاب : حشره شناسی پزشکی
نام  مولف :
دکتر روح الله دهقانی
نوع کتاب : تالیف   
انتشارات : فرمنش
سال چاپ :  1392

عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

نام کتاب : مقدمه ای بر بندپایان آبزی
نام  مولف : دکتر روح الله دهقانی
نوع کتاب : تالیف   
انتشارات : فرمنش
سال چاپ :  1391

عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

 

نام کتاب : سم شناسی محیط
نام  مولف :
دکتر روح الله دهقانی
نوع کتاب : تالیف   
انتشارات :تک درخت 
سال چاپ :  1389 

عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

 

نام کتاب : کژدم و کژدم زدگی
نام  مولف :
دکتر روح الله دهقانی
نوع کتاب : تالیف   
انتشارات :هنرهای زیبا و دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سال چاپ :  1385

عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

   

نام کتاب : آفات بهداشتی و روش های مبارزه پاک با آنها
نام  مولف :
دکتر روح الله دهقانی
نوع کتاب : تالیف   
انتشارات :فرمنش
سال چاپ :  1390

عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

نام کتاب : برکه های تثبیت فاضلاب
نام  مولف :
دکتر باقر میران زاده
نوع کتاب : تالیف   
نام انتشارات :مرسل
سال چاپ :  1383

عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

نام کتاب : طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهری
نام  مولف :
دکتر باقر میران زاده
نوع کتاب : تالیف   
نام انتشارات :حفیظ
سال چاپ :  1385 

عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

نام کتاب : شنوائی سنجی شغلی
نام  مولف : دکتر حسن الماسی-
مهندس عباس بهرامی- مهندس میترا حنانی- دکتر حمیدرضا صابری- دکتر مسعود مطلبی کاشانی
نوع کتاب : ترجمه
نام انتشارات :تک درخت 
سال چاپ :  1388

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

   

نام کتاب : مقدمه ای بر سم شناسی صنعتی
نام  مولف :
مهندس عباس بهرامی
نوع کتاب : تالیف   
انتشارات :مرسل
سال چاپ :  1385

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: تیر 97