دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:46:41 PM 1401 / 03 / 06
 

شورای صنفی دانشکده بهداشت

منتخبین دهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان  دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

تعداد آراء

عضویت

1.     حدیثه ربیعی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

52 رای

اصلی

2.    مسعود حبیبی

"          "         "            "          

40 رای

اصلی

3.   فریده عمی

کارشناسی بهداشت عمومی

37 رای

اصلی

4.   سمیرا داودی

"          "         "            "          

36 رای

اصلی

5.   علی رومینا

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

36   رای

دبیر

6.   رضا نبی لو

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

34   رای

علی البدل

7.   فاطمه حسینیان

کارشناسی بهداشت عمومی

31 رای

علی البدل

 

 

آئین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
دستورالعمل اجرایی آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

 

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد 1399