دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:55:35 AM 1396 / 01 / 09
 

شورای صنفی دانشکده بهداشت

دبیر شورای صنفی دانشکده بهداشت: محمد جواد مومنی

اعضاء شورای صنفی دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

عضویت

1

فائزه سادات میرزا بابایی

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

اصلی

2

محبوبه عالی ور

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

اصلی

3

شادی شیبانی

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

اصلی

4

محمد جواد مومنی

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

دبیر

5

پریسا عباسی

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

اصلی

6

سحر فدوی

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

علی البدل

 

     

آئین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
دستورالعمل اجرایی آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

 

 تاریخ آخرین ویرایش: 1394/11/20

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی