دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:32:10 AM 1397 / 02 / 04
 

شورای صنفی دانشکده بهداشت

دبیر شورای صنفی دانشکده بهداشت: مجید بدری

اعضاء شورای صنفی دانشکده بهداشت

   

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

عضویت

1

مجید بدری

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

دبیر شورا صنفی

2

محبوبه عالی ور

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو اصلی   "

3

مجتبی بهزادی

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو اصلی  "

4

 زهرا نوروزی

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

عضو اصلی   "

5

مائده قوامی

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

عضو اصلی  "

6

سارا مهدی

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

علی البدل   "

7

زینب ترکی

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

علی البدل   "

 

 

آئین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
دستورالعمل اجرایی آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر