دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:09:18 PM 1399 / 05 / 18
 

مقالات ارائه شده در بیست هشتمین سمینار علمی دانش آموختگان  کارشناسی بهداشت عمومی  ورودی  مهر89

 

عنوان مقاله ها

بررسی وضعیت خود درمانی در مراجعه کنندگان به داروخانه های سطح شهر در سال 1391  

 آقایان ایجادی- آدابی -خانی زاده

بررسی عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  خانمها : ریسمانی -کریمی- عارفی

بررسی شیوع چاقی واضافه وزن و عوامل موثر بر ان در کودکان6-2ساله بر اساس معیار های جدید who  - خانمها : احمدی خیران -عمرانی نژاد

بررسی رابطه وفا داری بیماران با مهارت ارتباطی پزشکان وپرستاران از دیدگاه بیماران بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم کاشان در سال 1391

  خانمها کاظمی-مرادی - فرهادی

بررسی کیفیت خدمات آموزشی و وفاداری دانشجویان به دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 خانمها : وطن خوام اسدی ذیلابی

بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهرستان کاشان

آقایان حمیدی- کرمی -پناهی

بررسی عوامل موثر بر سرطان سینه مبتنی بر مدل باور سلامتی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 خانمها: فرشید زاد- آهنگرانی -شبانیان

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر