دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:47:11 AM 1400 / 09 / 18
 

برنامه امتحانات نیمسال  اول سال تحصیلی 91/92 دانشکده بهداشت (روزانه و شبانه)

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت محیط
پیوسته

91

بهداشت محیط
پیوسته

90

بهداشت محیط
 پیوسته

89

بهداشت محیط
پیوسته

88

بهداشت محیط
ناپیوسته  

89

روزانه و شباانه

بهداشت عمومی
پیوسته

91

بهداشت عمومی
 پیوسته

90

بهداشت عمومی
 پیوسته

89

1391/10/24

یکشنبه

ریاضی یک

 12-10

هیدرولوژی آبها

12-10

هیدرولیک

12-10

فاضلاب صنعتی

12-10

____

بیوشیمی

10-8

بهداشت مواد غذایی

10-8

مدیریت و نظارت

10-8

1391/10/25

دوشنبه

____

____

مدیریت کیفیت

10-8

____

____

____

مصون سازی

10-8

متون اسلامی

 12-10

1391/10/26

سه شنبه

زبان پیش

 10-8

اخلاق اسلامی

12-10

____

اپیدمیولوژی محیط

10-8

____

زبان پیش

 10-8

اخلاق اسلامی

12-10

____

1391/10/27

چهارشنبه

____

____

تاریخ اسلام

 12-10

____

____

____

____

حشره شناسی پزشکی

8-10

1391/10/28

پنجشنبه

آمار زیستی

12-10

زبان عمومی

10-8

____

کاربرد موتور تلمبه
10-12

____

اصول و کلیات خدمات

10-8

زبان عمومی

10-8

بهداشت محیط 3

10-12

1391/10/30

شنبه

شیمی عمومی10-8

___

مکانیک خاک

12-10

بهره برداری و نگهداری
10-12

____

میکروب یک

 12-10

____

آمار حیاتی دو

 12-10

1391/11/1

یکشنبه

____

معادلات دیفرانسیل

10-8

___

___

___

___

بهداشت مادر و کودک

10-8

____

1391/11/2

دوشنبه

معارف اسلامی (1)

12-10

____

____

آشنایی با مدلسازی

10-8

____

معارف اسلامی(1)

12-10

بهداشت محیط یک

10-8

برنامه ملی غیر واگیر12-10

1391/11/3

سه شنبه

___

____

فرآیند و عملیات

10-8

____

____

____

____

____

1391/11/4

چهارشنبه

___

اصول ترمودینامیک

10-8

____

انقلاب اسلامی12-10

انرژی و محیط زیست
8-10

اصول و مبانی جامعه

12-10

بیماریهای شایع

10-8

بهداشت دانش آموزان

12-10

1391/11/5

پنجشنبه

فیزیک عمومی

 12-10

___

 ایمنی و بهداشت

12-10

گندزداها

12-10

____

____

فارماکولوژی

10-8

____

1391/11/7

شنبه

____

بهداشت مواد غذایی

12-10

جمعیت و تنظیم

 10-8

____

_____

تشریح و فیزیولوژی

12-10

آموزش بهداشت

 10-8

بهداشت باروری10-8

1391/11/8

یکشنبه

نقشه برداری

10-8

____

اصول مدیریت

10-8

کاربرد بیوتکنولوژی

10-8

کاربرد بیوتکنولوژی
8-10

____

تکنولوژی آموزشی

12-10

____

1391/11/9

دوشنبه

____

رسم فنی و نقشه کشی

10-8

____

____

____

روانشناسی و بهداشت 12-10

____

نظامهای سلامتی

12-10

1391/11/11

چهار شنبه

____

____

آلودگی هوا

10-8

جمع آوری فاضلاب

10-8

____

____

برنامه ملی واگیر

10-8

بیماریهای شایع کودکان

10-8

  
 

برنامه امتحانات نیمسال اول  سال تحصیلی 91/92 دانشکده بهداشت (روزانه )

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت عمومی
نا پیوسته

90

بهداشت حرفه ای
پیوسته

89

بهداشت حرفه ای
پیوسته

91

بهداشت حرفه ای
 پیوسته

90

بهداشت حرفه ای
پیوسته

88

بهداشت حرفه ای
ناپیوسته

91

بهداشت حرفه ای
ناپیوسته

90

بهداشت محیط ارشد

91

1391/10/24

یکشنبه

تغذیه کاربردی

10-8

____

بیوشیمی و اصول تغذیه

10-8

ایمنی در محیط  (1)

12-10

___

____

طراحی تهویه

12-10

زبان تخصصی

10-8

1391/10/25

دوشنبه

____

مهندسی انسانی

12-10

____

____

____

مهندسی انسانی

12-10

مدیریت صنعتی

12-10

____

1391/10/26

سه شنبه

برنامه ملی غیر واگیر

12-10

___

زبان پیش

 10-8

اخلاق اسلامی

12-10

____

____

____

روش تحقیق

10-8

1391/10/27

چهارشنبه

تاریخ اسلام

 12-10

تاریخ اسلام

 12-10

____

____

____

مبانی نمونه برداری

10-8

زبان تخصصی

10-8

____

1391/10/28

پنجشنبه

اکولوژی انسانی

10-8

___

شیمی عمومی

12-10

زبان عمومی

10-8

____

____

روان شناسی صنعتی

12-10

مدیریت توسعه منابع 12-10

1391/10/30

شنبه

زبان تخصصی

12-10

تجزیه و ارزشیابی

10-8

آشنایی با صنایع

10-8

____

_____

بهداشت پرتو

10-8

سم شناسی (2)

10-8

کاربرد روشهای پیشرفته

10-8

1391/11/1

یکشنبه

___

___

____

آمار حیاتی

10-8

____

____

فرهنگ و تمدن12-10

____

1391/11/2

دوشنبه

بهداشت محیط (1)

10-8

ایمنی (3)

10-8

معارف (1)

12-10

___

____

ریاضی عمومی

 (2)12-10

_____

اقتصاد مهندسی

10-8

1391/11/3

سه شنبه

بهداشت باروری

10-8

____

_____

دینامیک گازها

10-8

____

معارف (2)

12-10

نقشه کشی صنعتی

10-8

____

1391/11/4

چهارشنبه

بهداشت محیط (2)

10-8

کنترل آلودگی

10-8

___

____

انقلاب

 12-10

____

انقلاب

 12-10

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

12-10

1391/11/5

پنجشنبه

بهداشت محیط (3)

10-8

____

فیزیک اختصاصی

10-8

مهندسی انسانی

12-10

_____

ایمنی در محیط (2)

10-8

____

 

1391/11/7

شنبه

بیوشیمی

12-10

جمعیت و تنظیم

10-8

ریاضی عمومی(1)

12-10

____

____

____

روشنایی در محیط کار

12-10

 

1391/11/8

یکشنبه

اصول مدیریت

10-8

____

____

کمکهای اولیه

12-10

کمکهای اولیه

12-10

فیزیک  اختصاصی

12-10

____

 

1391/11/9

دوشنبه

____

مدیریت صنعتی

10-8

فیزیولوژی و کالبد شناسی

12-10

____

____

____

بیماریهای ناشی از کار (2)
10-12

 

1391/11/11

چهار شنبه

برنامه ملی  واگیر10

-8

بهداشت پرتو

12-10

____

مکانیک جامدات

12-10

 بیماریهای شغلی

12-10

____

 مدیریت یکپارچه

12-10

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 20/07/1391