دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:38:38 PM 1399 / 05 / 18
 

برنامه کارآموزی رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 

 

  • بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

                     برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پیوسته بهدا شت حرفه ای مهر 88

                    برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهدا شت حرفه ای بهمن89

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر