دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:36:45 AM 1399 / 05 / 16
 

سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط  

 دروس کمبود یا جبرانی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

01

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی**

1

9

17

26

02

کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط

2

17

34

51

03

تصفیه فاضلابهای صنعتی

1

17

-

17

04

اصول هیدرولوژی و هیدروژئولوژی

2

34

-

34

05

فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط

2

34

-

34

06

اکولوژی محیط

1

17

-

17

07

زبان تخصصی

3

51

-

51

08

روشها و فنون تدریس

2

34

-

34

09

روش تحقیق در علوم بهداشتی

2

34

-

34

جمع

16

 

 

** کلیه دانشجویان ملزم به گذراندن درس سیستم‌های اطلاع رسانی پزشکی می‌باشند.

* دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تمامی یا تعدادی از دروس کمبود و جبرانی (جدول الف) را بگذراند.

سرفصل دروس جبرانی از کد 02 تا 05 باید از سرفصل‌های مصوب مقطع کارشناسی ناپیوسته و یا پیوسته بهداشت محیط و سرفصل درس کد 06 از مقطع کاردانی استفاده می‌شود.

 

 دروس اختصاصی اجباری (Core)دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

10

کنترل آلودگی هوا

2

34

-

34

-

11

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

2

34

-

34

03

12

طراحی تصفیه خانه آب

2

34

-

34

-

13

مدیریت مواد زائد جامد

2

34

-

34

-

14

مدیریت توسعه منابع آب

2

34

-

34

04

15

مدیریت فاضلابهای صنعتی

2

34

-

34

03

16

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

2

34

-

34

-

17

کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده‌ها

2

17

34

51

-

18

کارآموزی

2

-

102

102

-

19

پروژه

2

-

34

34

-

جمع

20

 

 

 دروس اختصاصی اختیاری (Non core)دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

گروه

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

آب و فاضلاب

20

مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک

2

34

-

34

21

مدیریت صرفه جویی استفاده مجدد و بازچرخش آب

2

34

-

34

22

هیدرولیک تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب

2

17

34

51

23

سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب

2

34

-

34

هوا و پرتو

24

مدیریت حفاظت در مقابل پرتوها

2

34

-

34

25

اثرات جهانی آلودگی هوا

2

34

-

34

26

اثرات آلودگی هوا در محیط های بسته و باز

2

34

-

34

بازیافت و پسمانده‌ها

27

بازیافت مواد و انرژی

2

34

-

34

28

فن‌آوری تولید کمپوست

2

34

-

34

کلیات بهداشت محیط

29

ارزیابی و مدیریت خطر

2

34

-

34

30

آلودگی خاک

2

34

-

34

31

سم شناسی محیط

2

34

-

34

32

آلودگی محیطی مواد غذایی

2

34

-

34

33

آلودگی صوتی در محیط

2

34

-

34

34

اقتصاد مهندسی

2

34

-

34

35

اپیدمیولوژی محیط

2

34

-

34

 

دانشجو باید با راهنمایی‌ گروه مهندسی بهداشت محیط 6 واحد از این دروس را بگذراند.

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر