دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:25:53 PM 1399 / 05 / 15
 

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی – دانشکده بهداشت

فایل سرفصل کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر