دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:30:48 AM 1399 / 05 / 22
 

 

سرفصل دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت:

 

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش خرداد99

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر