دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:24:23 AM 1399 / 05 / 16
 

گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط - دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آزمایشگاه هیدرولیک:

  • مسئول : آقای دکتر ربانی
     
  • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمایشگاه هیدرولیک:

این آزمایشگاه به منظور انجام آزمایشات مربوط به هیدرولیک و مکانیک سیالات برای دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط در سال 1375 راه اندازی شد و در حال حاضر امکان انجام آزمایشات زیر در آن وجود دارد:
عیین عدد رینولدز - تعیین ضریب تخلیه سر ریزها - محاسبه نیروی جت آب - محاسبه ضریب تخلیه ارفیس - تعیین ضریب تخلیه و نتوریمتر - مقایسه فشار و دبی در پمپهای سری و موازی و بدست آوردن راندمان آنها - محاسبه ضریب C لوله - مدرج کردن فشارسنج بوردان

 

شماره تماس:   25-5550021 -0361     داخلی 624  

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر