دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:28:15 AM 1399 / 05 / 22
 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 کارشناسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • کارشناسی پیوسته ورودی 88 – ترم هفت
  • کارشناسی یوسته ورودی 89 – ترم پنج
  • کارشناسی پیوسته ورودی 90 – ترم سه
  • کارشناسی پیوسته ورودی 91 – ترم یک
  • کارشناسی ناپیوسته ورودی 89 – ترم  چهار - روزانه
  • کارشناسی ناپیوسته ورودی 89 – ترم  چهار - شبانه
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر