دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:47:20 PM 1399 / 05 / 24
 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 کارشناسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

برنامه هفتگی - نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

ورودی 88

ترم هفت

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام  کلاس

استاد

نظری

عملی

فاضلاب صنعتی

1724248

2

0

چهارشنبه

8-10

2

دکتر ربانی

بهره برداری و نگهداری آب و فاضلاب

1724232

0

2

جهارشنبه

10-12

2

ربانی اول
میرانزاده دوم

کاربرد موتور تلمبه در آب

1724231

1

0

دوشنبه

10-12

2

دکتر ربانی

آشنایی با مدلسازی در سیستم بهداشت

1724239

2

0

یکشنبه

2-4

آ هیدرو

استاد بابایی

کاربرد بیوتکنولوژی بهداشت

1724241

1

0

دوشنبه

8-10

2

دکتر دهقانی

سیستم  جمع آوری فاضلاب و آبها

1724222

1

1

یکشنبه

10-12

2

دکتر میرانزاده

اپیدمیولوژی محیط

1724246

2

0

یکشنبه

8-10

2

دکتر دهقانی

پروزه

1724243

0

1

 

 

 

 

گندزداهای محیط

1724234

1

0

دوشنبه
نیمه دوم

8-10

2

دکتر مصطفایی

انقلاب اسلامی  گروه 3

1010104

2

0

چهارشنبه

8-10

آمفی

 

جمع

 

12

4

جمع کل

16

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر