دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:39:47 PM 1399 / 05 / 24
 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 کارشناسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

برنامه هفتگی- نیمسال اول  - سال تحصیلی 92-91

 بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

ورودی 89

ترم پنج 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

استاد

نظری

عملی

مدیریت کیفیت آب

1724240

2

0

شنبه

8-10

3

مهندس رضایی

هیدرولیک

1724230

2

0

دوشنبه

10-12

3

دکتر مصطفایی

آلودگی هوا

1724216

2

1

شنبه

10-12

3

مهندس رضایی

فرآیند و عملیات بهداشت محیط

1724217

2

0

یکشنبه

10-12

3

دکتر ربانی

مکانیک خاک

1724212

2

0

دوشنبه

2-4

3

دکتر جمال

اصول مدیریت خدمات

1724237

1

0

 شنبه

2-4

3

استاد صباحی

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

1724233

2

0

یکشنبه

8-10

3

مهندس حنانی

جمعیت و تنظیم خانواده

1010205

2

0

دوشنبه(آ)
یکشنبه(خ)

8-10
2-4

3

محمدیان
کریمیان

تاریخ اسلام  گروه  3

1010105

2

0

یکشنبه

16-18

آمفی

 

جمع

 

17

1

جمع کل

18

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر